handen
aandacht voor aids
ogen
deactiebutton kliniekbutton links button contact button gastenboek button
home button nieuws button waarisbutton
Voedingsprojekt

Projektvoorstel Voedingstherapie voor HIV/Aids patiënten en ondervoede (Aids)wezen in Ghana

Hieronder volgt een voor de site aangepaste versie van mijn projektvoorstel. De financiële onderbouwing is weggelaten. Mocht je hier meer over willen weten, kun je via email contact met mij opnemen.


Korte omschrijving van het project

Om voedingsbegeleiding onderdeel van de behandeling en zorg voor AIDS patiënten en ondervoede (AIDS) weeskinderen te laten vormen, worden patiënten zelf, hun verzorgers en met name gezondheidsmedewerkers getraind omtrent de belangrijke relatie tussen voeding en AIDS. Een praktische handleiding op het gebied van voeding bij AIDS patiënten zal het uitgangpunt zijn voor deze begeleiding. Het praktische aspect houdt in: aangepast aan de medische, voedingskundige, socio-culturele en financiële situatie van AIDS patiënten in noordelijk Ghana. De brochure zal getest, geevalueerd en gecorrigeerd worden aan de hand van een trialperiode onder 40 patiënten.
Gedurende de trialperiode zal aanvullend onderzoek gedaan worden naar lokale voedingsmiddelen of ingrediënten die mogelijk een specifieke werking hebben op de gezondheidstoestand waaronder het immuunsysteem en de behandeling van opportunistische infecties.

Context van het project

Het projekt vindt plaats binnen de struktuur van de Ghana Needs Foundation. Ghana Needs richt zicht op HIV/AIDS patiënten en (AIDS) weeskinderen. De organisatie is actief in drie gebieden:

1. Zorg en behandeling

• verstrekking van medicatie
• verstrekking van medicatie
• verstrekking van voedingsmiddelen
• dieetbegeleiding weeskinderen
• ontspanningsactiviteiten

2. Community gericht onderzoek

• HIV, Aids
• status Aidswezen
• effect dieetbegeleiding op gezondheidsstatus HIV en Aidspatiënten

3. Capaciteit versterking

• zelfinkomsten genererende projekten (landbouw, kleding)
• educatie
• community en participatie in opvang (aids)wezen
• training zorgpersoneel


Het project betreft:

een kerntaak van de organisatie en valt zowel onder de afdeling zorg en behandeling, onderzoek en capaciteits versterking.

Hoe verhoudt het project zich tot andere bestaande activiteiten van GhanaNeeds?

Het project betreft een nieuwe activiteit van de organisatie, maar een aanvulling op de activiteit van de initiatiefnemer die 6 maanden werkzaam is geweest als diëtist in een AIDS-kliniek in Accra.

De motivatie om het project voor Ghana Needs Foundation in de Upper West Region uit te voeren is als volgt. Het infectieprecentage in de Upper-West is hoog, 6,5% tegenover het landelijke percentage van 3,6 procent, maar waar minimale zorg en behandeling beschikbaar is. Daarnaast is deze regio getroffen door voedselschaarste door armoede en onvruchtbare grond en is het door slechte bereikbaarheid geisoleerd. Deze aspecten geven de noodzaak aan voor interventie, maar creert tegelijkertijd een homogeen leef- en eetgedrag onder de inwoners wat uitermate geschikt is voor een trialperiode.
Een ander nieuw aspect binnen dit project is het onderzoek naar mogelijk immuun stimulerende ingredienten van lokale voedingsmiddelen.

Werkt de organisatie samen met andere organisaties?

Ja, momenteel met UNDP (United Nations Development Programme) en Ghana AIDS Commission voor de evaluatie van onze reporten en als adviesorgaan. Met de District Assemblies voor het faciliteren van woon- en werkomgeving. En de Catholic Missions voor het identificeren van HIV-AIDS patiënten en de distributie van voedsel. Voedsel en medicatiedistributie wordt ook gedaan door verschillende kleinschalige lokale organisatie.

Is samenwerking met de doelgroep gewenst?

Ja, zowel de motivatie voorhet starten van dit project als de inhoud van de handleiding is gebasseerd op mijn praktische ervaring met AIDS patiënten in de praktijk en de werkzaamheid van de handleiding zal onder AIDS patiënten zelf getest worden. Daar waar mogelijk worden voor werkzaamheden personen vanuit de doelgroep ingezet. Denk hierbij binnen dit project aan vertalers, informanten wat betreft voeding en bereidingswijze en voor overige taken.


Projectbeschrijving

Op welk probleem is het project gericht?

Het project is gericht op de voedingsproblematiek van HIV/AIDS patiënten en ondervoede AIDS wezen. Gezonde voeding levert de hoeveelheid energie en voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft en is bijzonder belangrijk voor mensen met HIV/AIDS om hun gewicht op pijl te houden en weerstand te kunnen bieden tegen de infecties die met AIDS gepaard gaan. Echter HIV/AIDS patiënten in Ghana staan bloot aan zoveel voeding gerelateerde problemen, waardoor zij niet de voeding binnen krijgen die zij nodig hebben. Deze problemen zijn verminderde voedselinname vanwege de medische conditie (verminderde eetlust, misselijkheid en overgeven, diarree en schimmelinfecties in mond en slokdarm), armoede, stigmatisering en verstoting waardoor er niemand is die voor hen zorgt en onvoldoende beschikbaarheid van praktische informatie op het gebied van voeding en AIDS. Gezien medicatie onder HIV AIDS patiënten met name in deze regio niet beschikbaar is, is voeding een van de weinige manieren om invloed uit te oefenen op het verloop van de ziekte.

Op welke doelgroep is het project gericht?

Algemeen
De algemene doelgroep betreft de HIV/AIDS patiënten en ondervoede (AIDS) weeskinderen in de Upper West Region*.
Het geschatte percentage van personen geinfecteerd met HIV/AIDS bedraagt 6,5% (landelijke percentage 3,8%), maar deze zijn niet allemaal geidentificeerd. Momenteel zijn 200 HIV/AIDS patiënten geidentificeerd en 405 AIDS wezen, maar dit aantal neemt dagelijks toe.

Trial
Zevenentwintig (29) HIV/AIDS patiënten zullen aan de trial deelnemen en 11 ondervoede (AIDS)weeskinderen.

Training workshop
Om zoveel mogelijk HIV/AIDS patiënten en ondervoede (AIDS) weeskinderen te bereiken zal de actie op het gebied van identificatie worden voortgezet en zal het personeel van 25 gezondheidsinstellingen voor de zorg en behandeling voor HIV/AIDS patiënten benaderd worden om deel te nemen aan de training.

* aangezien de Upper-East Region (percentage 3,9%) en de Northern Region (percentage 2,2%) op het gebied van voedings- en leefsituatie overeenkomen zullen deze twee regio’s betrokken worden bij het trainingsgedeelte van het project.

Welk doel wilt u bereiken met het project?

Hoofddoel

Dieetbegeleiding onderdeel laten vormen van de aangeboden zorg en behandeling van HIV/AIDS patiënten en ondervoede (AIDS) weeskinderen in de Upper-West Region (en de twee overige noordelijke provincies) in Ghana.

Subdoelen

1. De ontwikkeling van een kosten effectief gezonde basis voeding gericht op de behoefte van HIV/AIDS patiënten in de Upper-West Region (en de twee overige noordelijke provincies).

2. De ontwikkeling van praktische adviezen gericht op voedingsgerelateerde klachten die worden veroorzaakt door de virus (gewichtsverlies, verminderde eetlust, misselijkheid en overgeven, schimmelinfecties).

3. Het analyseren van de samenstelling van lokale voedingsmiddelen en het mogelijke positieve effect van deze producten op de gezondheid van HIV/AIDS patiënten.

4. Het analyseren van de economische en sociaal-culturele situatie HIV/AIDS patiënten in de Upper-West Region (en de twee overige noordelijke provincies).

5. Het ontwikkelen van een praktische handleiding op het gebied van voeding en HIV/AIDS voor HIV/AIDS patiënten in de Upper-West (en de twee overige noordelijke provincies) gebasseerd op subdoelen 1 t/m 4.

6. Het trainen van gezondheidsmedewerkers (in de drie noordelijke provincies) over de essentie en inhoud van voedingskundige begeleiding van HIV/AIDS patiënten.

7. Het trainen van HIV/AIDS patiënten en hun verzorgers op het gebied van gezonde voeding in relatie tot HIV/AIDS.


Welke activiteiten/methodieken/middelen worden binnen het project gebruikt om de beoogde doelen te bereiken?

Een hoofdactiviteit is het ontwikkelen van de handleiding gebasseerd op ervaringen vanuit het werk als diëtist in de praktijk, literatuur en informatie verkregen via interviews, observaties en informele gesprekken met sleutelfiguren. Sleutelfiguren zijn HIV/AIDS geïnfecteerden zelf, hun verzorgers en professionele hulpverleners en overige personen met kennis op het gebied van voedselbereiding, de relatie tussen voeding en HIV/AIDS en HIV/AIDS in het algemeen.

De effectiviteit zal geëvalueerd worden gedurende een trialperiode van 5 maanden in de zorg en behandelingfaciliteiten voor HIV/AIDS patiënten in Wa, Lawra en Nandom in de Upper West Region. Gebaseerd op deze resultaten zal de uiteindelijke handleiding aangepast en gepubliceerd worden. Aan de hand van deze handleiding zullen gezondheidswerkers (counselors, verpleegkundige, doctoren en voedingskundige) getraind worden om de continuïteit van voedingsbegeleiding als onderdeel van de zorg en behandeling van HIV/AIDS patiënten te garanderen.


Welke resultaten wilt u met het project bereiken?

Kwalitatieve resultaten
Een adequaat samengestelde voedingsrichtlijn voor HIV/AIDS patiënten in de noordelijke provincies is ontwikkeld.

Kwantitieve resultaten
Het implementeren van voedingskundige begeleiding door vijftien faciliteiten in de drie noordelijke provincies die zorg en behandeling verlenen aan AIDS patiënten en ondervoede (AIDS) weeskinderen verlenen.

Tastbare resultaten
De productie van vijfduizend brochures voor de drie noordelijke regio’s.

Beschrijf hoe u de beoogde resultaten gaat meten

Het bezoeken van de gezondheidszorg instellingen die deelnemen aan de trainingworkshop en door middel van observatie, interviews en begeleiding evalueren hoeveel instellingen de brochure implementeren binnen de geleverde zorg en behandeling.

Worden de resultaten van het project overgedragen?

De resultaten zullen overgedragen worden aan de sponsoren van het project in de vorm van een verslag iedere drie maanden en maandelijks overleg zal plaats vinden met Andrea Smits over de gang van zaken. Nationale en internationale organisaties werkzaam in dit aandachtsgebied zullen een eindrapport ontvangen. Indien mogelijk zullen de resultaten in zowel Nederland als Ghana worden gepresenteerd.

In hoeverre is een vervolg op het project noodzakelijk of mogelijk?

Het is noodzakelijk dat alle regio’s met een hoge prevalentie HIV/AIDS voedingsbegeleiding implementeerd als onderdeel van de zorg en behandeling. De gepubliceerde handleiding zal zo worden ontwikkeld dat het in praktijk toepasbaar is in alle regio’s. Een mogelijk vervolgproject is het organiseren van workshops en trainingen op grotere schaal door het gehele land.

Mogelijk worden lokale voedingsmiddelen geïdentificeerd die mogelijk een immuunstimulerend effect hebben of een specifieke werkzaamheid binnen de behandeling of preventie van aan HIV/AIDS verbonden complicaties, maar verder getest dienen te worden in een specifieke trial.


Werkplan 2004

 

1.April 2004

Ontwikkeling eerste versie handleiding gebasseerd op:

• informatie verkregen via de pre-survey (Augustus – Maart 2004)

- literatuur onderzoek over het Ghanese voedingspatroon, eetgewoontes en voeding in relatie tot HIV/AIDS
- ervaringen op het gebied van dieetconsultatie van HIV/AIDS patiënten in de (poli)kliniek van de International Health Care Clinic in Accra en gedurende huisbezoeken
- ervaring opgedaan gedurende obeservaries, interviews en groepdiscussie met HIV/AIDS patiënten, ondervoede (AIDS) weeskinderen en hun verzorgers gedurende vier bezoeken aan de Upper West Region (Wa, Lawra en Nandom)
- Interviews met informanten

 

2. Mei –Augustus

Trial periode

• De handleiding zal in praktijk gebracht worden in een trialperiode gedurende vier maanden in de Upper-West Regio onder de HIV/AIDS geinfecteerden die verbonden zijn aan de drie associaties (Shalome 1, Shalome 2, Shalome 3)

- maandelijkse groepsbijeenkomst voor de drie associaties
- individuele voedingskundige begeleiding voor 20 leden van Shalome 1 (15 volwassen / 5 kinderen) iedere twee weken en het monitoren van veranderingen in medische, voedingskundige en algemene conditie.
- individuele voedingskundige begeleiding voor 10 leden van Shalome 2 (7 volwassen / 3 kinderen) iedere maand en het monitoren van veranderingen in medische, voedingskundige en algemene conditie.
- individuele voedingskundige begeleiding voor 10 leden van Shalome 3 (7 volwassen / 3 kinderen) iedere maand en het monitoren van veranderingen in medische, voedingskundige en algemene conditie.

• Interviews en obeservaties van voedselbereiding en sociaal-culturele normen gedurende huisbezoeken.
In totaal zullen 12 huisbezoeken gedaan worden; 8 leden van Shalome 1, 2 leden van Shalome 2 en 2 leden van Shalome 3

• Bezoeken aan de markt van Wa, Lawra en Nandom en observatie van de beschikbaarheid van de lokale voedingsmiddelen en het analyseren van de samenstelling en de kosten

• Interviews met informanten

 

3. September 2004

Ontwikkeling van de uiteindelijke versie van de handleiding

• Gebasseerd op ervaringen van de trialperiode

• Aanvullende informatie van informanten en literatuur

Ontwikkeling van een trainigsschemma voor activiteit

 

4. Oktober 2004

Publicatie van de handleiding

• Ontwerp van de lay-out van de brochure

• Productie van een kosten-effectieve brochure

 

5. November 2004

Training workshop van gezondheidsmedewerkers en HIV/AIDS patiënten

• Het organiseren van trainingworkshops voor gezondheidszorgmedewerkers van instellingen die zorg en behandeling bieden aan HIV/AIDS patiënten en ondervoede (AIDS) wezen over de essentie en inhoud van voedingskundige begeleiding. In totaal zullen drie workshops gehouden worden; 1 in de Upper-West Region, 1 in de Upper-East Region en 1 in de Northern Region.

 

6. December 2004

Supervisie van de implementatie

• De gezondheidszorg instellingen die op de workshop aanwezig waren worden bezocht voor evaluatie en supervisie op gebied van implementatie van de handleiding

naar boven

Lees verder over ...

Proposal Nutritional Guidelines for People living with HIV/AIDS (Engels)

 

Fotoverslag Wa [februari 2004] - deel 1

Fotoverslag Wa [februari 2004] - deel 2

Fotoverslag Wa [februari 2004] - deel 3

Bezoek aan Wa [januari 2004]

WWW links

170.000 Aidswezen in Ghana: artikel op Ghanaweb.com

Site over Wa

Het actuele weer in Wa

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

stopaidsnowbanner

De Stop Aids Now! -partners:

www.aidsfonds.nl
www.hivos.nl
www.icco.nl
www.memisa.nl
www.novib.nl

www.aidsfonds.nl

www.unaids.org

Aids startpagina